DEN NYE SKRIFTLIGHED I MATEMATIKUNDERVISNINGEN II

Matematiklærerforeningen for gymnasiet har i forlængelse af udviklingsprojekt fra skoleåret 2009/2010 i skoleåret 2010/2011 haft endnu et udviklingsprojekt i ny skriftlighed. Formålet har her været at følge op på sidste års udviklingsprojekt. Dette er sket ved både at konkretisere og eksemplificere nogle af anbefalingerne fra sidste år, men også ved at få sat fokus på specielt temaopgaver. Som tilfældet var sidste år, har også dette projekt haft til formål at indsamle og dele erfaringer med at undervise i de mange nye typer af skriftlig matematisk fremstilling og at få diskuteret evalueringskriterier og -metoder i forhold til de skriftlige produkter. Desuden har projektet været en del af et større arbejde om ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser som afsluttes oktober 2011.

Tovholder for udviklingsprojektet var Janus Lylloff: (Matematiklærerforeningen).

De lærere, som har bidraget til projektet er:
Dorte Agerkvist, Herlev Gymnasium og HF
Ulla Stampe Jakobsen, Herlev Gymnasium og HF
Louise Jensen, Herlev Gymnasium og HF
Lars Bo Kristensen, Egå Gymnasium
Ib Michelsen, VUC Skive
Morten Overgaard, Københavns VUC
Peter Pedersen, Avedøre Gymnasium
Katja Kofod Svan, Rysensteen Gymnasium
Torben Svendsen, Haderslev Katedralskole
Camilla Zacho, Roskilde Gymnasium
Rasmus Østergaard, Nykøbing Katedralskole

Projektgruppen har arbejdet med den nye skriftlighed i tre undergrupper. Emnerne for disse er:
Materialerne samlet fra de tre undergrupper i en samlet zip-fil: materialer.zip (2.87 MB, 12 filer)

TEMAOPGAVER

I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at "en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således, at det er muligt at inddrage gennemførte emne- og projektforløb med tilhørende elevrapporter".
Hvor udviklingsprojektet sidste år gav en række forskellige eksempler på temaopgaver, har fokus i denne gruppes arbejde været at få præciseret hvad begrebet helt dækker over. Desuden er udarbejdet eksempler på temaopgaver og tilhørende eksamensspørgsmål inden for emnet Geometri og på alle niveauer fra C til A.

Materialerne i word og pdf format:
Undergruppen bestod af: Lars Kristensen, Janus Lylloff, Morten Overgaard, Peter Pedersen og Katja Svan.

Rettestrategier og Progression

I denne gruppe er arbejdet med, hvordan man kan arbejde med skriftlig matematik på flere forskellige måder. Dette betyder at de forslag og ideer som er blevet udarbejdet her, kan finde anvendelse indenfor hele spektret af skriftligt arbejde på ungdomsuddannelserne.

Hvor den forrige gruppe havde 16 forskellige temaopgaver er resultatet af anstrengelserne denne gang 16 forskellige former for skriftligt arbejde. Dette kan forhåbentligt give inspiration til at træne eleverne i alt fra skriftlig eksamen over temaopgaver til SRP.

Materiale i word format:
Undergruppen bestod af: Ulla Jakobsen, Louise Jensen, Ib Michelsen og Camilla Zacho.

SRP

I det forrige udviklingsprojekt var fokus på at nogle generelle overvejelser over det at skrive SRP i matematik. Dette er nu blevet forsøgt uddybet på to måder:
For det første er udarbejdet tre forløb om henholdsvis Det Gyldne Snit, Kryptering og Radiaktivt Henfald, som viser hvordan man gennem de tre år på matematik A kan træne eleverne i at skrive SRP gennem mindre opgaver Desuden er der blevet udarbejdet nogle generelle overvejelser over hvad der kendetegner en god SRP og nogle gode råd til, hvordan man gennem læsestrategier andre former for træning i at tilegne sig nyt stof kan forberede eleverne bedst muligt til at skrive en god SRP.

Materialerne i word og pdf format:
Undergruppen bestod af: Dorthe Agerkvist, Torben Svendsen og Rasmus Østergaard.

Afsluttende kommentar:
Vi håber alle kan hente inspiration eller blive provokerede til at nytænke deres arbejde med den skriftlige dimension gennem arbejdsgruppens tiltag.