DEN NYE SKRIFTLIGHED I MATEMATIKUNDERVISNINGEN

Matematiklærerforeningen for gymnasiet har i samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik søgt og fået bevilget midler fra UVM til et udviklingsprojekt med det formål at  indsamle og dele erfaringer med at undervise i de mange nye typer af skriftlig matematisk fremstilling og at få diskuteret evalueringskriterier og -metoder i forhold til de skriftlige produkter.

Tovholder for udviklingsprojektet: Erik Von Essen, (Matematiklærerforeningen).

Kontaktperson på KU: Christine Holm (IND). 

Første trin i dette projekt var en konference.

Se www.ind.ku.dk/begivenheder/2008/skr-mat-gym-15apr/#program for program og præsentationer.

Dernæst blev der nedsat en projektgruppe bestående af

Louise Stampe Berggreen, Øregård Gymnasium
Bodil Bruun, Mulernes Legatskole
Erik von Essen, Himmelev Gymnasium
Ulla Stampe Jakobsen, Herlev Gymnasium og HF
Kurt Jensen, Nykøbing Katedralskole
Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole
Ib Michelsen, VUC Skive
Ellen Stengaard Munkholm, Odense Katedralskole
Katja Kofod Svan, Rysensteen Gymnasium
Marianne Terp, N. Zahles Gymnasieskole
Rasmus Østergaard, Nykøbing Katedralskole

Projektgruppen har arbejdet med den nye skriftlighed i fire undergrupper. Emnerne for de fire undergrupper har været

Materialerne samlet fra de fire undergrupper på nær de autentiske besvarelser fra stx A og B zipfil på 5549 KB.

SKRIFTLIGHED GENNEM SRP og AT

Matematik i tværfaglige samarbejder

Der er skrivende stund megen diskussion om ændringer i AT og SRP. Vi har i det følgende taget udgangspunkt i de regler, der er gældende pr. 1. april 2009 og som vil blive beskrevet i det efterfølgende. På skolerne er der forskellige rammer og praksis omkring disse opgaver, hvilket vi naturligvis ikke har taget højde for i nedenstående tekst.

I denne lille gruppe bestående af Katja Kofod Svan (Rysensteen Gymnasium), Kurt Jensen og Rasmus Østergaard (begge Nykøbing Katedralskole) har vi beskæftiget os med den del af den nye skriftlighed, som handler om matematik i disse tværfaglige samarbejder.

Foruden vores egne erfaringer som undervisere og vejledere har vi interviewet 8 elever (5 fra Næstved Gymnasium og 3 fra Nørre G) og 2 lærere (fra Næstved Gymnasium) omkring deres erfaringer med disse to genrer. Ud fra dette har vi udarbejdet to foldere til AT (en til lærere og en til elever), en materialeliste til især AT og en folder til SRP (til elever). Vi håber folderne vil blive brugt og gerne i en version tilrettet den enkelte skole.

Materialerne i word 2003 og pdf format:

Undergruppen bestod af Katja Kofod Svan, Kurt Jensen,  og Rasmus Østergaard.

SKRIFTLIGE MATEMATIKOPGAVER PÅ HF

Hvad kendetegner besvarelser af skriftlige matematikopgaver på HF C niveau ?

For at give et bud på dette har undergruppen udvalgt en 2, en 7 og en 12 besvarelse fra maj eksamen 2008 og

kommenteret disse i forhold til de gængse bedømmelseskriterier.

Da helhedsindtrykket er en svær størrelse at håndtere, så har undergruppen forsøgt at give en række gode råd til hvordan elever og lærere kan arbejde med helhedsindtrykket.

Undergruppen har udbygget 12 besvarelsen for at give et bud på en fuldstændig besvarelse.

Materialet er samlet i en pdf fil på 2038 KB.

Undergruppen bestod af Ib Michelsen og Olav Lyndrup.

SKRIFTLIGE MATEMATIKOPGAVER PÅ STX

Hvad kendetegner gode besvarelser af skriftlige matematikopgaver til stx?

Det spørgsmål stiller elever, lærer og censorer, og det er det spørgsmål, vi har arbejdet med.
 
På websiden

præsenteres nogle elevbesvarelser af studentereksamensopgaver fra maj 2008. Formålet med eksemplerne er at vise elever og lærere en vifte af muligheder for gode besvarelser og at præsentere brug af forskellige matematikværktøjer. Bemærk at besvarelserne er eksempler, ikke modelbesvarelser eller skabeloner.

I forlængelse af gruppens diskussioner om kvalitet (hvad er godt? hvad er godt nok?) har vi arbejdet med at udforme vejledninger i bedømmelse af skriftlige opgaver i det daglige og til eksamen. Til brug for lærere (og evt. censorer) har vi udarbejdet

Til eleverne har vi lavet et særskilt dokument, bygget op efter de fem kvalitetspinde (tekst, notation og layout, redegørelse og dokumentation, figurer, konklusion) kendt fra skriftlig eksamen. Dokumenterne foreligger i en A-version og en B-version til hhv. A-niveau og B-niveau.

Endelig har vi, ligeledes til eleverne, udarbejdet en "Håndbog" med gode råd om arbejdet med skriftlig matematik både til daglig og til eksamen. Håndbogen findes i en A-version og en B-version og er bygget op efter emner. Originalen er i pdf, men vi har også lavet en version i word 2003, således at lærere kan bruge dokumentet og tilrette det efter behov. De matematiske formler i word-versionen er sat med Math Type.

Undergruppen bestod af Louise Stampe Berggreen, Bodil Bruun, Ellen Stengaard Munkholm og Marianne Terp.

SKRIFTLIGHED I TEMAOPGAVER OG PROJEKTER PÅ STX OG HF

I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således, at det er muligt at inddrage gennemførte emne- og projektforløb med tilhørende elevrapporter.

 Til inspiration har vi samlet 16 eksempler på rapportopgaver/temaopgaver: word på  776 KB og pdf på 949 KB.

Undergruppen bestod af Ulla Stampe Jakobsen og Erik von Essen.